CZEGO SZUKASZ?
 
NUMERU
 
 
TYTUŁU
 
AUTORA
 
TWÓJ KOSZYK
 
Rozpocznij korzystanie
z serwisu logując się lub
załóż konto w 1 minutę
 
ZALOGUJ
 

Regulamin świadczenia usług

serwisu ePoloniaChristiana, działającego pod adresem  www.epch24.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.epch24.pl zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.

 

2. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z póz.zm.)., które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

 

3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie, jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

 

5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 

6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 

II. DEFINICJE


1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem, w tym również Konsument,

 

b) Usługodawca – Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie (31-066) przy ul. Skawińskiej 13/13, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000775730, NIP 6762563064, REGON 382789862, adres poczty elektronicznej: ksiegarnia@poloniachristiana.pl

 

c) Konto (Konto Usługobiorcy) – podstrona Serwisu w ramach której Usługobiorca ma możliwość m.in. pobierania zamówionych produktów, zarządzania swoimi danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Usług, wyrażania opinii na temat Usług oraz kontrolowania i zarządzania stanem złożonych przez niego Zamówień,

 

e) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Usługobiorcę Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

 

f) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.

 

III. ZAKRES USŁUG


1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu jest udostępnianie odpłatnie fragmentów i całości tekstów dwumiesięcznika pod tytułem „Polonia Christiana”.

 

2. Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.

 

3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

 

4. Oferta Usługi elektronicznej zawiera 3 rodzaje pakietów: 1.Sklep, 2.Czytelnia, 3.E-Prenumerata. Ceny pakietów są dostępne w serwisie pod adresami: http://www.epch24.pl/sklep.html, http://www.epch24.pl/czytelnia.html, http://www.epch24.pl/eprenumerata.html  Dostęp do pakietów zostaje udzielony automatycznie po dokonaniu zakupu.

 

a) Pakiet Sklep zawiera:

- dostęp do archiwalnych numerów dwumiesięcznika Polonia Chrystiana (w formacie PDF) poprzez zamówienie pojedynczego numeru lub kilku numerów i otrzymanie go na swoje Konto w serwisie www.epch24.pl  oraz zamówienie Tematu Numeru (czyli fragmentu pojedynczego numeru).

 

b) Pakiet Czytelnia zawiera:

- nieograniczony 24 –godzinny, 30 – dniowy lub 1-roczny dostęp do wszystkich numerów dwumiesięcznika Polonia Christiana oraz możliwość przeglądania (bez możliwości pobrania numeru) wszystkich dostępnych numerów na stronie Usługodawcy (http://www.epch24.pl/eprenumerata.html),

 

c) Pakiet E-Prenumerata zawiera:

- zamówienie prenumeraty w formie elektronicznej na pół roku lub na rok. Po zakupieniu E-Prenumeraty Usługobiorca dostaje w momencie pojawienia się nowego numeru informację o jego dostępności na swój adres e-mail oraz automatycznie pojawia się nowy numer na jego Koncie.

 

IV WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:

a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet,

 

b) przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą lub przeglądarką Google Chrome 45.0 lub wyższą albo innym porównywalnym oprogramowaniem o nie mniejszych parametrach,

 

c) Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę.

 

V. ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Zawarcie umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

 

2. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu.

 

VI PŁATNOŚCI


1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej niezwłocznie po zaksięgowaniu odpowiedniej opłaty dokonanej przez Usługobiorcę.

 

2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.

 

3. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemuTPay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy św. Marcina 73/6, Nr KRS 0000412357, Nr REGON 300878437.

 

4. Płatności za pośrednictwem systemu TPay.com mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Tpay.com przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

 

5. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom w panelu „Moje Konto” odpowiedni link do dokonania płatności.

 

6. Dane z linku są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu TPay.com

 

7. Usługobiorca po kliknięciu linka transakcji w Serwisie jest automatycznie przekierowany na stronę płatności online serwisu TPay.com

 

8. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w linku transakcji lub w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system TPay.com, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

VII PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 

2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie dla danego typu Usługi.

 

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.

 

4. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.

 

5. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

7. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Usług płatnych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

8. Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę prawdziwego adres e-mail, tj. takiego, pod którym odbiera on korespondencję elektroniczną, co jest niezbędne do założenia konta w Serwisie.

 

9. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w Serwisie. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę zostały doręczone.

 

10. Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy ksiegarnia@poloniachristiana.pl

 

11. Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

 

2. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych,

 

b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu,

 

c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych i in.

 

d) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.epch24.pl do których linki umieszczono w Serwisie.

 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.

 

IX PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z póz.zm.)  do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji Usług.

 

2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

 

3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

1. adres poczty elektronicznej,

2. adres IP

3. imię, nazwisko

4. adres korespondencyjny lub adres zamieszkania

5. telefon

 

4. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 

5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):

1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

 

5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę. Dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówienia, przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, kontaktu telefonicznego, w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Nami w celu przekazywania informacji o nowościach wydawniczych, zniżkach i promocjach, jak również informowanie o celach statutowych, w szczególności o organizowanych akcjach i kampaniach społecznych, konferencjach naukowych i prasowych, protestach, wydarzeniach, konkursach, debatach, seminariach a także możliwościach wspierania Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanych celach oparte jest na wyrażonej przez Państwa zgodzie - art. 6 ust.1. lit. a, w celu wykonania umowy - art. 6 ust.1. lit. b oraz w celu realizacji przez Nas prawnie uzasadnionych interesów, związanych z Naszą działalnością, takich jak informowanie o nowościach wydawniczych, zniżkach i promocjach wyżej wymienionych celach statutowych - art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 t.j. z późn.zm.)  i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 t.j. z późn.zm.).

 

6. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. W celu zapoznania się ze szczegółami ochrony danych osobowych zapraszamy Państwa do naszej Polityki Prywatności znajdującej się pod adresem: http://www.epch24.pl/polityka-prywatnosci,36599,c.html

 

7. Przeglądarka internetowa Usługobiorcy może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Usługobiorcy. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności autoryzacji w Serwisie.

 

8. Usługodawca informuje, że za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

9. Usługodawca przechowuje pliki „cookies” na komputerze Usługobiorcy w celu:

 

10. Utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła,

 

11. Dopasowanie serwisów do potrzeb użytkowników.

 

X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”, ul. Skawińska 13/13, 31-066 Kraków lub na adres e-mail: ksiegarnia@poloniachristiana.pl

 

2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 

3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:

a) w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę konta (login),

 

b) w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.

 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę lub otrzymania reklamacji na adres e-mail Usługodawcy.

 

5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 

6. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub na adres e-mail Usługobiorcy.

 

XI ROZWIĄZANIE UMOWY


1. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została Usługa odpłatna.

 

2. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umów i do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy korzystającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie. Wypowiedzenie wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Usługobiorcę z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i wiąże się z usunięciem wszelkich danych Usługobiorcy z bazy danych Usługodawcy.

 

3. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej zarejestrowania w Serwisie i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

 

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej podany na odpowiedniej stronie kontaktowej Serwisu.

 

3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01 stycznia 2020 r.

 
 

 
Płatności obsługuje:
Tutaj zapłacisz przez:
lub wiele innych
 

Copyright by

Stowarzyszenie "POLONIA CHRISTANA"

2020